מסכת יענטאאש

מיינע ארטיקלען, בויך דריקענישן, דרשות און געדאנקען

בחור בחור, שא רגליך!!...

געשיקט דורך Yentash בSunday, October 14, 2007-4:50 PM
אמער, בֵיינאַזמאַנעֶם!

פון וואס איז ער דען מיד דער קליינער יחות קטנה אז ער ברויך וואקאציע? פון טרינקען קאָפי? פון נאכשרייען מאריא דעם גוי פון ישיבה? פון נודנען דעם מענעדזשער מיט איבלדיגע וויצן?

אויך מיר א דערהער, בֵיינאַזמאַנעֶם! צו וואס האט מען דאס געמאכט בכלל? און ווער זעט עס זאל אנהאלטן אזא זאך וואס קיינער פארדינט און יעדער דערלייגט.

לעטס פעיס איט, דער קליינער בחור איז אן אומגעצייטיגט פרוכט'ל, אן אומרייפע פרי, ווען ער איז א פיעטש וואלסטו אין אים נישט אריינגעביסן, ווען ער איז א טאמאטע איז ער נאך גרין, ווען ער איז א באנאנע איז ער נאך א הארט.

דער צוציק וואס קוים דער אונטער-ארעם האט אים אנגעהויבן שמעקן, האלט זיך פאר א גאנצער זקן ויושב בין הגדולים, למעשה איז ער נישט אהער און נישט אהין, ביי די קליינע איז ער א בוגי-מען און ביי די גרויסע א פימפער-נוטער.

די קליינע פרחי שמיגעגיס, צו גרויס צו זיין זיס, צו קליין צו זיין קלוג. שוין אויסגעוואקסן די קאלערדיגע העמעדער, אבער שווימט נאך אינעם רעקל. מיט די קליינע וויל ער נישט פארברענגען און מיט די גרויסע לאזט מען אים נישט.

דרייט ער זיך ארום אויף די הינער אויג מיטן גרויסן חאלאטל, מיטן היט איבערן קליין רינדיג קעפל, ווען די פלאסטישע גלעזער רינט אים פון דאס פעטיגע נעזל, און ער קען דאס נאר ארויפריקן דורכן גרימאסירן מיט די נאז.

דאס נעזל, צו גרויס צו האבן חן צו קליין צו האלטן די גלעזער. די באקן, צו גרויס צו זיין בעקעלעך, צו קליין צו זיין באקן. די אויגן שפריצט מיט אויבערישע חכמה. דאס קול טשוויטשיג, די שיך מאראסטיג, דער שמוציגער טלית קטן ווי א טישטוך אויפן אונטערשטן. די איינציגע ווערטפולע פארמעגן זיינע איז די שתי שערות.

נישט צום שלינגען נישט צום שפייען. צו גרויס צו פאלגן, צו קליין צו פארשטיין. פראסקעט די קליינע און קריכט אויף די גרויסע. די מאמע שיקט אין שול און די אידן אין שול ווילן אים נאר זען אינדערהיים.

אין שול ליידיגט ער אויס די קאווע, און פילט איבער די מקוה. נעמט אוועק די פלעצער ביים לערנען, און פילט אן די בענק ביים דאווענען. שטייט ווי מען גייט און גייט ווי מען שטייט. קופקעט אין די דורכגענג, און שפאצירט צווישן די זיצן. יאגט זיך ווי מען גייט לאנגזאם טרעטנדיג אויף די פערשטן, און חלומ'ט ווי מען גייט שנעל קלאפנדיג מיטן אונטערשטן אין די דיכטן.

מאכט מנינים ווי מען רייכערט מיט א קאווע, און טרינקט קאווע ווי מען דאוונט. צום עמוד איז ער אייביג א חפצה, דאוונט שנעל ווען מען וויל שטייט, און שטייט ווען מען וויל שנעל.

אינדערהיים מאכט ער אייערשפייז יעדן טאג, צו שפעט פאר פרישטאג און צו פרי פאר לאנטש. מאכט שמוציג דריי טעפ און קלעבט אן די קאונטערס מיט רויע אייער. פליקט אויף דעם פעקל ברויט אינדערמיט און האט נאך די העזה צו בלאזן ווען די מאמע שרייט. פארניצט שיינע דישעס ווי א מלך, און לאזט עס איבער אויפן טיש ווי א חזיר.

פּאָפט אויפן סאפע ווען מען דארף הילף, און הערט טעיפס הויעך ווען מען וויל שלאפן. צו האלטן א בעזים איז ער צו בא'גדול'ט, אבער שמוציג מאכט ער ווי א קטן. נישט צום באקומען ווען עס קומט צוצולייגן א פלייצע, אבער געפינט זיך שטענדיג אונטער די פיס צו מהנה זיין די מוטער'ס מידע נערוון מיט מילביגע וויצן וואס נאר א 'פּיטעם בחור' קען פארשטיין.

אין די היינטיגע וועלט וואו יעדע ריר איז א פירצה און יעדער באגריף איז א חורבן, א דור ווי יעדער טראָטשאַק איז אן עסקן און יעדער משוגענער איז א פרעדיגער, קענען נישט די חברה אויף אזויפיל אויפטון און מאכן אן ענדע צו די זינלאזע שגעון?!

וואו זענען די מנהלים?! על מי נטשתם את הקעלבער?!

אין מיינע אויערן קלינגען נאך די סטראשעס פון יעדן ערב בין הזמנים וואס מען וועט טון מיט די חברה וואס מען וועט כאפן מיט דאס און יענץ, בטלן איינער! הער אויף מיט די סטראשע! מאך אן ענדע צו דאס גאנצע פארשאלטנהייט און פטור אן עסק!

אמר רבי יענטאאש, לא היו ימים טובים לישראל כר"ח אייר ור"ח חשון, שבו היו בני ישראל יוצאים ומקליהם בידיהם ואומרים, בחור בחור שא רגליך! יאג דיך אפ!!!....

הושענא!.....

געשיקט דורך Yentash בWednesday, October 10, 2007-4:17 PM
א קינד'ישער פרייליך שמייכל ליגט אים אויסגעשפרייט אויף זיין געזיכט, די אויגן טאנצן זיך גליקליך אונטער אין די לעכער שפרייזנדיג פון רעכטס צו לינקס, ווארפנדיג שטארלנדע בליקן אויף אלע ריכטונגען מיט די השערה אז אלע קוקן אויף אים און האלטן מיט זיין שמחה.

א קלייניגקייט? ער האט שוין א לולב! אן אייגענע! ער ברויך נישט נוצן דעם טאטן'ס, אדער בארגן פונעם שוואגער, אדער שנארן פונעם שכן'ס זון אין די ביהמ"ד סוכה, נאמאר! ער האט אן אייגענע סעט. שוין אזא שמחה נישט געהאט זינט ער האט געקוקט מיט די אויגן פארבויגן אויף ארויף באטראכטנדיג מיט שמחה דעם נייעם שטריימל פרייטאג צונאכטס פון שבת באווארפן.

די פיאה'קעלעך נאס און פליענדיג נאך פון די מקוה, אנדערש ווי יעדן שבת ווען ער שפענדעט דערויף א קנאפע האלבע שעה איר צו קראזלעווען און שיין מאכן איר פאר דאס נייע ווייבעלע. אפילו דאס שטריימל וואס ליגט געווענליך פונקט אינדערמיט פונעם שפיץ קעפל ווי מיט א מעסטער אויסגעמאסטן, איז עטוואס שיפלעך.

אין די רעכטע האנט דעם נייעם גראבן פלאסטישן לולב האלטער, און אין די לינקע האנט דעם קיינמאל גענוצטן זילבערנעם אתרוג פושקע, וועלכער מען האט באקומען אלס מתנה נאך פאראיאר אלס חתן. אךך... ווי גליקליך און געפיליש מען האט דאן געשפירט ליינענדיג דאס קארטעלע, וועלכע איז געלעגן אויפן באקסל אונטערן גאלדענעם ציענדיגן בענדל.

אפגעזען פונעם פאקט אז מען האט זי נאך קיינמאל גענוצט, איז די פרישע עקרת הבית נאך אלץ געשטאנען נאכט צו ערב יום טוב און גערייניגט דאס פושקעלע מיט די ווייסע פוץ-שמירעכץ, און פארווישט איר מיט די דיקע האנטשקע, אוי ווי עס גלאנצט איצט צום שיין פון די פרי מארגנ'דיגע זון.

אמת ס'איז עטוואס שווערליך און אומבאלומפערט צו האלטן דעם שווערן לעדערנעם מחזור המפורש מיטן אויסגעקריצטן נאמען און רויטע ריבן- בענדעלע אינדערמיט אונטערן ארעם, אין די זעלבע צייט וואס מען ברויך האלטן דאס אתרוג פושקעלע און די באסאווע לולב האלטער, אבער עס לוינט פארט.

שפאצירט ער אזוי שטייטליך מיט קענטיגע הנאה, און אז עס קומט אים פונדערווייטנס אנטקעגן עפעס א אמפארהייראטער ישיבה חבר קען זיך דער שמייכל מער נישט באהערשן טראץ וואס מען פרובירט איר איינצוהאלטן אריינציענדיג די ליפן און פיסקל און אנהאלטן איר מיט די ציין, און שפאנט ארויס במלוא הדרו אונטער די שני שערות'דיגע שנויצן מיט די פולע פראכט. אז מען טרעפט א קאלעגע כולל יונגערמאן איז אויך ניש-קשה, אבער פארט נישט די זעלביגע הנאה ווי ווען מען טרעפט אן את מי שאין לו.

שטייטליך וויקעלט מען אויף די ווייכע טאועל פאפיר פון איבערן אתרוג. די זעלביגע מין פאפיר האט נאך די מוטער גענוצט אפצווישן די פארשמירטע פנים פון קאקש קעיק נישט לאנג צוריק, אבער איצט שפירט דער פאפיר עפעס ווייכער און פיל מער ווערטפול.

דאן עפנט מען דאס פלאסטישע לולב האלטער, און מען ציט צעשטייטלעך ארויס דעם כפות תמרים ציטערנדיג פארצווייפלט איטליכער מאל דער שפיץ כאפט א קליינטשיג שנעלקע פון די זייטן.

דעם אתרוג אויף אראפ, און מען הויבט אן מיט התעוררות דעם יהי רצון, אן זיך צו קענען איינהאלטן פון ארויסקוקן אלע וויילע אויף די ארומיגע וועלכע זענען אבער אלע פארנומען מיט די אייגענע פרי עץ הדר'ס.

מיט פארקנייטשטע אויגן ווייל אפשר קוקט דער שווער אדער דעם שווער'ס שכן, וויגלט ער דעם לולב צו אלע זייטן מיטבייגנדיג זיך מיטן לולב. שאקלט אויף ארויף מיטטאנצנדיג ווי ביי כשם שאני רוקד, און זיך מיטבייגנדיג ווען ער שאקלט אויף אראפ ווי דער לאנג-בארד'יגער פרומער שכן ביים דאווענען ביקט זיך צו מודים.

מיט א צופרידענעם שמייכל און גלאנציגע פנים פאקט ער פארזיכטיג צוריק איין די כלי קודש, און מען שפאנט אין שול אריין.

איבער א פערטל שטונדע זוכט מען דעם פאסיגן ארט פארן לולב, אויפן טיש האט ער מורא וועט דער שכן ארויפלייגן דעם סידור. אויפן הענגער שרעקט ער זיך וועלן נאך די קינדער שפילן באהאלטן דערונטער. אין דער ענדע לייגט ער אים ארויף הויך העכערן שאנק פון די גמרות זיכער מאכנדיג נאכער צו דאס שענקל שאלקט זיך נישט.

דאס פושקעלע פארשטייט זיך גייט מיט אים מיט צום דאווענען, און דער אנהויב טראכט ער פון אנלענען דעם מחזור דערויף, אבער ער ציט גלייך צוריק, מען ברויך דאך יעדער זען דאס שיין פושקעלע מיט די אינגרעווירטע נאמען דערויף.

ביים דאווענען ערלויבט זיך שוין דער אברך זיך א קראזל טאן דער פיאות, שטייט ער אזוי מיטן טלית איבערן קעפל ווען דער צייג-פינגער איז ארומגערדרייט מיטן פיאה'קעלע, און פרובירט זיך צוזאמציען דער שטערן דא דארט אויסשרייענדיג אן אויסלאז פון א קאפיטל, אז אין פאל דער שווער קוקט מזמן לזמן פונדערווייטנס זאל ער א קוועל טאן פונעם תכשיט'ל זיינער און נישט חלילה אריינקריגן א מחשבה זרה צו לייגן א סוף צו די קעסט.

ביני לביני אינדערצווישן די קאפיטלען קען מען דאך א חלום טאן אויכעט, א שאד נישט צו איסניצן די צייט. האט מען צייט אביסל איבערצוטראכטן דעם מצב.

אוי, 'דור לדור ישבח מעשיך'!...... נאך א מזל כ'האב אריינגעלייגט די עירקאנדישאן אין די סוכה, אזוי איז פיין קיל..... נאך גוט אז חיים אשר האט מיך געהאלפן עס צו מאכן נארמאל..... כ'וואלט געקענט אן אים אויך אבער ער איז געווען א העלפ.... עה כ'ווייס נישט אויב איך וואלט עס אזוי פונקטליך געלייגט..... זי האט הנאה געהאט דערפון דאס איז דער עיקר.... כ'האב געקריגן רעספעקט...... איי וואס איז די גדולה פון אריינלייגן אן עירקאנדישאן?...... א קשיא אויף די נשים..... אוי 'ודברי-איי-איי נפלאותיך אשיחה' (מיט א חסידישן קרעכץ)......

'זכר רב טובך יביעו'...... וואס איז טאקע דער חילוק פון 'זֵכר' און 'זֶכר'?..... אויך מיר אן עסק.... ער..... מרדכי הערש ווייסט זיכער..... ער האט טאקע אויך געמאכט א סוכה.... איין מינוט וויפיל חברה האבן געמאכט סוכות בכלל?...... ברוך יוסף, מאיר, חנני' דוד, ברילל, זעליג, חיים מרדכי, חחחחחחח, שמעון בערגער זאגט דאך אז חיים מרדכי'ס סוכה קוקט אויס ווי א נאסע אייער באקס........ חחחחחח..... הָו! מ'האלט שוין ביי נשמת!..... לעטס הארי אפ.....

ביי ממקומך פון נקדישך חזן'עצט ער נישט אזוי ווי סתם א שבת ווען ער לאזט דעם שכן הערן זיין זיס קעלעכל, נישט אז ער איז שטיל, אבער ער שפארט די שטים בענדער אויף הלל, אה, הלל, גאנץ הלל, אוי וועט ער זיך פארמאסקעווען מיט די אומשולדיגע הלל פסוקים.

אט אט, מען ענדיגט שוין די הויכע שמונה עשרה, די יוצר איז אים א ווייטאג אין גענאק, שגיא, אנובב, וחן, וואס די העק זענען די ווערטער? ווער רעדט אפילו די שפראך? נאך גוט אז דער שווער פארהערט נישט די יוצרות... ענדליך איז מען פארטיג.

די שמייכעלע פון אינדערפרי הייבט ווידער אן ווייזן איר פראכט אויף זיינע לעפצן, מ'גייט נעמען דעם לולב. די שאלה איז נאר איצטערט צו זאל ער לאזן דעם אתרוג פושקע דא אן א שומר בשעת ער גייט נעמען דעם לולב פון באהעלטעניש, אדער זאל ער דאס מיטנעמען. למעשה בעט ער דעם שכנ'ס קרוב לבר מצוה'ניק ער זאל אים דאס אבאכט געבן, גיבנדיג דערביי א ליבליכער 'טאטש עס נישט' ווארענונג צו אנדערן אכט יעריגן מיט די פאטעטיא טשיפ בעג אין די הענט.

דער הלל איז ברוך השם אריבער מיט א פראכט, כאטש דער בעל תפילה האט אפטמאל צו פרי פארענדיגט צווינגענדיג אונזער אברך צו נידערן דאס קול נאך בעפארן פולן ענדע קאפיטל.

איצטערט גייט מען הושענא'צן.....

א זארג-ווערימל ערוועקט זיך דעם אברך אין מח.... וויאזוי טוט מען דאס? אקעי, די לולב ואתרוג וועט גיין בלית ברירה אין איין הענט, כאטש דאס איז נישט די ערשטע אפציע, דער לולב וועט נאך ווערן אתרוג'דיג און דער אתרוג לולב'דיג. יעצט וואס טוט מען מיט דיקן מחזור?.... אין די לינקע האנט? צו שווער.... אפשר דאך?.... נע..... ארבעט זיך נישט אויס...

אקעי, יו נאו וואַט, ער וועט אנלעהנען דעם מחזור אויף די מיטעלסטע חלק פון די צוויי הענט וועלכע ער וועט מאכן שיף ווי א שטענדער, און הו הא! אזוי וועט ער נאך קענען האלטן די לולב אין די רעכטע האנט און דעם אתרוג אין די לינקע!!...

א נצחון שמייכעלע באווייזט זיך אונטער די דינע שנויצלעך, זי איז דאך טאקע גערעכט אז איך בין סמארט..... אבער ורוח הקודש אומרת: שמייכל נאר שמייכל מיין ליבער זיבעלע, קלוגערע פון דיר האבן זיך שוין אפגעבריט....

הושענא, למענך אלוקינו, הושענא! שרייט ער אויס נאכן בעל תפילה מיטן פולן ווארימקייט און התלהבות.... בוראינו, גואלינו, דורשינו, און געגאנגען!... ארום די בימה.

'אמיתך' איז דורך גוט, 'בריתך' איז נאך אויך דורך פיין, 'גדלך ותפארתך' איז אויך נאכנישט געווען געפערליך, אבער ווען ס'איז געקומען צו 'דתך' האבן זיך די צרות אנגעהויבן....

קודם האט ער געמיינט אז עס דאכט זיך אים נאר, אבער ביי 'ועודך' האט ער אנגעהויבן שפירן אז ס'איז באמת צרות, דער טלית שלעפט אויף צוריק.... ער פרובירט א שקאל טאן מיט די אקסלען אבער עס מאכט נאר ערגער, מיטן קאפ נאך ערגער. קודם זינגט ער שוין נישט אזוי הויך די הושענות... ס'גוט ווי וויניגער צו ציען אויפמערקזאמקייט יעצט...

ביי 'נצחך' און ביי 'סודך' האט זיך אים געדאכט אז עס ווערט בעסער, אבער ווען ס'איז געקומען צו 'פארך' האט די בושה אויסגעפלאצט עד לב השמים! דער שיינער טלית, דער טלית וועלכע ער האלט אזוי זויבער און מאכט זיכער אז די ציצית שלעפט זיך נישט אויף דער ערד, דער טלית וועלכע ער לייגט צוזאם יעדן מוצאי שבת פונקטליך מיט די קנייטשן, האט זיך אראפגעלאזט פון אונטערוויילעכץ מיטן גאנצן טראסק, נאך מיטשלעפנדיג מיט זיך אויך דעם קאפל.....

אוי!.... פארגעס פונעם אתרוג! פארגעס פונעם לולב! פארגעס פונעם מחזור המפורש! פארגעס פון די פיאה'קעלעך! אבער הייליגער באשעפער! טאטע זיסע! הושענא! טלית נופלת! הושענאאאאאאאאאאאאאא!!!!.....